Referater fra Regionsmøder

Tryk på det understregede for at se referatet.
2024:
17 feb, i Greve Referat i PDF

2023:
18 nov. i Kalundborg Referat i PDF
5 aug. i Roskilde Referat i PDF
13 maj i Ringsted Referat i PDF
25 feb. i Højby Referat i PDF

2022:
29 okt. i St. Heddinge Referat i PDF
6. august i Haslev Referat i PDF
21. maj i Hasle(Bornholm) Referat i PDF
5. Februar i Roskilde Referat i PDF

2021:
6. november i Køge Referat i PDF
14 august  Ringsted Referat i PDF
29. Maj St. Heddinge Referat i PDF

2020:
15. August Hasle Referat i PDF
22. Februar Næstved Referat i PDF

2019:
17. November Haslev Referat i PDF
17. August Kalundborg Referat i PDF
11. Maj St.Merløse Referat i PDF
16. Februar Ringsted Referat i PDF

2018:
8. November Holbæk Referat i PDF
11. August St. Heddinge Referat i PDF
5. Maj Rønne Referat i PDF
24 Februar Skælskør Referat i PDF

2017:
04 November Vordingborg Referat i PDF

12 August Dianalund Referat i PDF

6 Maj Roskilde Referat i PDF

25 Februar St. Merløse Referat i PDF

2016:

12 November Herfølge Referat i PDF

13 August Køge Referat i PDF

21 Maj Dianalund Referat i PDF

20 Februar Roskilde Referat i PDF

2015:

14 November Tune Referat i PDF

15 August, St Heddinge: Referat i PDF

19 Maj, St. Merløse: Referat i PDF

21 Februar, Roskilde: Referat i PDF

2014:

15 November, Kalundborg: Referat i PDF

16 August, Haslev: Referat i PDF

3 Maj, Hasle: Referat i PDF

22 Februar, St Merløse: Referat i PDF

2013:

16 November, Næstved: Referat i PDF

17 August, Tune: Referat i PDF

04 Maj, Korsør: Referat i PDF

9 Februar, St Merløse: Referat i PDF

2012:

17 November, St Heddinge: Referat i PDF

8 August, Haslev: Referat i PDF